รูป ถ่าย พอรตเทรต

ประวัติ ย่อ ภาษาอังกฤษ

Fajar Abadi ( Indonesia)

Fajar Abadi (b.1984) trained in the sculpture studio of Bandung Institute of Technology. He was later known as a performance artist, working through engaging community and posing social commentaries. One of his well known work is “kueh senyum”, a project where the artist collects smiles by selling cookies strictly payable by smiles, one cookie for one smile. In his work, he plays with ‘transaction’ and exchange value, between an artist making delicious cookies and the audience whom gives him smiles. In this project, Fajar opens a cookie store in a selected public space. The artist prefers to bake and serve on site, because the aroma and the process is believed to build empathy, which is also an important part of his project. 

research plan

ศิลปิน Fajar กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

ศิลปิน Fajar กำลังอธิบายผลงานที่ผ่านมา

ศิลปิน Fajar กำลังอธิบายผลงานที่ผ่านมาให้เพื่อนๆศิลปินและคิวเรเตอร์

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป สเก็ต สำหรับ preparation

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย