First Meeting

อธิบาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นตาม อัลบัมรูป

ROAD TO BANDUNG

รายละเอียดสถานที่จัดกิจกรรม

Artist Introduce

อธิบาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นตาม อัลบัมรูป

Q & A

อธิบาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นตาม อัลบัมรูป

Self Introducing game

อธิบาย workshopที่เกิดขึ้น

Native languages workshop

อธิบาย workshopที่เกิดขึ้น

Me / Not Me workshop

อธิบาย workshopที่เกิดขึ้น

ARTISTS PROPOSAL DISCUSSION

RUANG  GERILYA

รายละเอียดสเปช

SPASIAL

รายละเอียดสเปช

ช่ือสเปช

รายละเอียดสเปช

SUNARIO

รายละเอียดสเปช

OMNI

รายละเอียดสเปช

บ้าน อาร์ตมูโจ และ เสปชบนภูเขา

รายละเอียดสเปช

เสปชบนภูเขา

รายละเอียดสเปช

ชื่อเสปช

รายละเอียดสเปช

NU ART

รายละเอียดสเปช

FARJAR  EXHIBITION

รายละเอียดสเปช

-ข้อสรูปกิจกรรมในเฟตแรก ได้อะไร คิวเรเตอร์คาดหวังอะไรในการรีเสซ

ปัญหาที่เกิดขึ้น