Chapter 5 Feedback / Conclusion

Feedback จากการสัมพาท คนที่เข้ามาดู คนที่ขอให้วิจารณ์

Conclusion บทสรุปในมุมมองคิวเรเตอร์ หรือคนอื่นด้วยถ้ามี

-ลำดับและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากเริ่มต้นจนจบ

-สิ่งที่ได้รับ

-ผลที่ได้ตรงตามที่คาดหวังหรือไม่